Wróc do strony głównej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej

  • Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Materiały pochodzą z innych źródeł
  • Niektóre zdjęcia i filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać opisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystane do bieżących zadań Parku.
  • Zostały zamieszczone treści (pliki pdf, skany, doc.) w postaci artykułów, załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • Na stronie mogą pojawiać się elementy, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzenna Bielonko, e-mail: marzenna.bielonko@npn.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 663 103 109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego to budynek zabytkowy pochodzący z XIX wieku. Wejście jest po kilku schodach, bez podjazdu. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych wymaga pomocy osób trzecich, potrzebna jest pomoc przy otwarciu drugiego skrzydła drzwi i przejazdu przez niewielki próg. Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Znajduje się tu toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku nie ma utwardzonych podjazdów ani miejsca parkingowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy

Ośrodek mieści się w zabytkowym budynku zmodernizowanym w 2020 roku. Podjazd przed budynkiem jest utwardzony, wyznaczono miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Do budynku prowadzą schody i podjazd. Drzwi mają odpowiednią szerokość, potrzebna jest pomoc osoby trzeciej przy otwarciu drugiego skrzydła. Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, nie ma progów. Znajduje się tu toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do części wystawienniczej za pomocą schodów oraz windy. W części tej również zapewniona jest ciągłość ciągów komunikacyjnych.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.