Wróc do strony głównej

Informacje ogólne

Przyroda

Narwiański Park Narodowy został powołany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 1996 roku. Położony jest w północno-wschodniej Polsce, województwie
podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego granice przecinają obszar dwóch
powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) oraz siedmiu gmin (Choroszcz,
Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły). Park obejmuje
obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu NPN
położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi, należącym do Niziny
Północnopodlaskiej.

Granice poprowadzono tak, by obejmowały tylko dolinę rzeki. Dlatego 98%
powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane.
Zdecydowana większość, około 5500 ha, to nieużytki. Pozostałe grunty to wody, łąki i
pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 7 350 ha*, a jego otulina 15 408 ha*

(*zgodnie z najnowszymi pomiarami powierzchnia Parku wynosi 6 805,02 ha, a
powierzchnia otuliny 17 201,6 ha).

Park położony jest w większości na gruntach prywatnych. Sporny problem stanowi
duże rozdrobnienie własności – jest tu około 12 000 działek, z czego zaledwie 38 % to
własność Skarbu Państwa.

Narwiański Park Narodowy 29.10.2002 roku został wpisany na listę konwencji
RAMSAR o obszarach wodno-błotnych

W 2004 roku Narwiański Park Narodowy został włączony do sieci Natura 2000:>

  1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi
  2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 200002 Narwiańskie Bagna